01-4425432, 9851033525

info@lamatoursnepal.com

Our Team

Raj Kumar Lama

Raj Kumar Lama

Managing Director

Man Bahadur Dhaulakoti

Man Bahadur Dhaulakoti

Account Officer

Shambhu Dhami Kachhadiya

Shambhu Dhami Kachhadiya

Operation Manager

Ranish Adhikari

Ranish Adhikari

Marketing Manager